Integritetspolicy

Jolie Beauty och Transmeri Nordic AB är en del av Transmeri-koncernen.

Transmeri Nordic AB har förbundit sig till att skydda din integritet. Denna dataskyddsbeskrivning gäller för behandling av våra kunders, potentiella kunders, samarbetspartners och webbplatsanvändares personuppgifter. I denna dataskyddsbeskrivning berättar vi mer detaljerat:

 • Vem som är registeransvarig och vilka kontaktuppgifterna till denna är
 • Hurdana personuppgifter vi behandlar och varifrån uppgifterna samlas in
 • För vilka ändamål vi använder personuppgifterna och vilken är den rättsliga grunden för behandling
 • Hur länge vi lagrar uppgifterna
 • Hur webbkakor används på webbplatsen
 • Hurdana påverkningsmöjligheter du har
 • Var man överför och överlåter uppgifter
 • Hur uppgifterna skyddas
 • Hur vi kan göra ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Vi ber dig att bekanta sig med innehållet i denna dataskyddsbeskrivning Vi ber även att du lägger märke till att vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parters tjänster. Ifall du klickar på dessa länkar och övergår till en tredje parts tjänst, uppmanar vi dig att bekanta dig med den aktuella webbplatsens principer för behandling av personuppgifter.

1. Vem är registeransvarig?

Oy Transmeri Ab (TM) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som inhämtas och behandlas av oss.

Oy Transmeri Nordic Ab:
Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo
FO-nummer: 2565893-3
Kontaktperson: Henrik Olténg, +46(0)8-4600 2270, hello@jolie.se

2. Hurdana personuppgifter behandlar vi och varifrån samlas uppgifterna in?

Vi behandlar vanligen följande uppgifter:

 • Konsumentkunders uppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter, korrespondens, beställnings- och faktureringsuppgifter, tillstånd och förbud för direktreklam, uppgifter om kreditduglighet
 • Företagskundens representants uppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter, titel och korrespondens, uppgifter om företaget som kontaktpersonen representerar, såsom namn, FO-nummer, kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter, beställnings- och faktureringsuppgifter, tillstånd och förbud för direktreklam
 • potentiella kunders representants uppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter, titel samt uppgifter om företaget som kontaktpersonen representerar, såsom namn, FO-nummer, kontaktuppgifter
 • potentiella samarbetspartners representanters uppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter, titel och korrespondens samt uppgifter om företaget som kontaktpersonen representerar, såsom namn, FO-nummer, kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter
 • Webbplatsanvändares uppgifter, såsom namn- och kontaktuppgifter som getts via kontaktblanketten eller i chatten, automatiskt insamlade logguppgifter samt med webbkakor insamlade uppgifter som beskriver användarens terminal och webbplatsanvändning enligt punkt 5. Man kan besöka vår webbplats även utan att ge uppgifter som man identifieras med.
 • Våra kunders och samarbetspartners uppgifter får vi från den registrerade själv eller från företaget som hen representerar. Kundens information om kreditduglighet vid beställningens tidpunkt fås från Klarna Ab. Potentiella kunders uppgifter samlar vi in från offentliga källor, såsom företagsregistret, företagens webbplatser eller professionella profiler, såsom LinkedIn, eller från kontakt som kommit via webbplatsen.

3. För vilka ändamål använder vi personuppgifterna och vilken är den rättsliga grunden för behandling?

Vi använder uppgifterna för följande ändamål:

 • Utförande av tjänster och leverans av produkter: Vi behandlar dina uppgifter för att uppfylla ett avtal som vi ingått med dig eller den organisation som du representerar. VI kan inte hålla kontakt med dig inom ärenden berörande avtalet, administrera ditt digitala kundkonto, leverera nyhetsbrev eller fakturera produkter eller tjänster eller kontrollera eller indriva betalningar utan behandling av personuppgifter. Denna behandling baseras på avtalsrelation (ifall du själv är part i avtalet) eller på relevant förhållande och vårt berättigade intresse genom avtal som vi har ingått med företag som du representerar.
 • Besvarande på kontaktbegäran: Vi behandlar dina uppgifter för att besvara din kontaktbegäran, som du gjort exempelvis via vår webbplats. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse.
 • Marknadsföring: Vi behandlar och kan överlåta dina uppgifter för marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse. Marknadsföring, såsom inriktning av reklam med hjälp av webbkakor och elektronisk direktreklam till konsumentkunder, kan även baseras på ditt samtycke.
 • Marknads-, opinions- och andra undersökningar: Vi behandlar och kan överlåta dina uppgifter till marknads-, opinions- och andra undersökningar baserat på vårt berättigade intresse.
 • Utveckling av affärsverksamhet: Vi behandlar dina uppgifter för att utveckla vår affärsverksamhet och våra tjänster. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse.
 • Säkerställande av dataskydd och utredning av överträdelser: Vi behandlar uppgifter för att säkerställa dataskydd. Vi måste även tidvis använda uppgifter för att förhindra eller undersöka oegentligheter. Till exempel kan vi med hjälp av automatiskt insamlade logguppgifter övervaka och utreda åtgärder som användaren gjort i datasystemet och tillåtelse att använda uppgifterna enligt vårt berättigade intresse.
 • Säkerställande av våra rättigheter: Vi kan behöva behandla personuppgifter för att kunna framföra eller försvara oss vid rättskrav eller för att lösa meningsskiljaktigheter i godo. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse.
 • Uppfyllande av lagstadgade skyldigheter: Vi kan vara ålagda att lagra en del av dina personuppgifter för att kunna följa bokförings- eller annan tvingande lagstiftning, såsom produktansvarslagen. Då baseras behandlingen på juridisk skyldighet.

Till den del som behandlingen baseras på berättigat intresse, anser vi att behandlingen är till nytta för såväl dig som för oss. Behandling av personuppgifter möjliggör att du får information som är relevant för dig om vårt avtal eller om våra tjänster. Med beaktande av uppgifternas natur eller ändamål, anser vi att behandlingen inte strider mot dina grundläggande rättigheter eller friheter. Du kan neka marknadsföring när som helst. Annan behandling baserad på berättigat intresse kan du neka motiverat med din personliga situation på sådant sätt som beskrivs i punkt 6.

Vi fattar inte automatiserade beslut, som skulle har rättsliga följder eller som annars skulle påverka dig på betydande sätt.

4. Hur länge lagrar vi uppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla ovan beskrivna ändamål. Vi lagrar dina personuppgifter högst i cirka sju års tid för att åtlyda våra bokföringsskyldigheter. Innan det strävar vi efter att minimera antalet uppgifter som behandlas. Du kan även själv påverka uppgifternas lagringstid, till exempel genom att begära begränsning av behandling eller radering av dina personuppgifter enligt punkt 6.

Märk väl att vi kan lagra uppgifter ifall de behövs för att upprätta, framföra eller försvara anspråk.

5. Hur används webbkakor på webbplatsen?

Vi kan samla in uppgifter om våra användares terminal med hjälp av webbkakor och andra motsvarande tekniker. En webbkaka är en liten textfil, som webbläsaren lagrar på användarens terminal. Webbkakorna innehåller individuell, anonym identifikation med vilken vi kan identifiera och räkna webbläsare som besöker vår webbplats.

Webbkakorna rör sig inte av sig själv på nätet, utan de placeras på användarens terminal endast med en webbplats som användaren bjudit in. Endast servern som skickat webbkakan kan senare läsa och använda webbkakan. Webbkakor eller andra tekniker skadar inte användarens terminal eller filer, webbkakor kan inte heller användas för att använda program eller för att sprida sabotageprogram.

Vi samlar med webbkokorna in tekniska uppgifter om din terminal samt uppgifter om användningen av vår webbplats. I dessa uppgifter ingår till exempel:

 • Uppgifter i samband med maskinen, såsom maskintyp, webbläsarversion, skärmstorlek, operativsystem, IP-adress;
 • Individuell webbkake- eller mobilidentifikation; och
 • Uppgifter om användning av webbtjänster, såsom uppgifter om laddningar av webbplatser, tidpunkt och tillbringad tid inom webbtjänsten, rörelser inom webbtjänsten eller innehåll som besökts, såsom artiklar eller webbplatsens produkter.

Vi kan använda besöksspecifika webbkakor, som föråldras när användaren stänger sin webbläsare, samt permanenta webbkakor som lagras på användarens maskin för en viss tid eller tills användaren avlägsnar dem. De permanenta webbkakornas giltighet varar typiskt från några månader till några år.

De s.k. första partens webbkakor är placerade av webbplatsen som syns i adressfältet. Utöver dessa används på vår webbplats så kallade tredje parters webbkakor, såsom från leverantörer av reklamteknologi och sociala medietjänster.

Vi klassificerar webbkakorna enligt ändamål enligt följande:

 • Nödvändiga webbkakor: Dessa webbkakor är nödvändiga för att kunna använda våra tjänster och funktionerna i dem, till exempel för inloggning eller genomförande av chat- eller varukorgsfunktioner. Dessa webbkakor är alltid i bruk.
 • Webbkakor för analytik: Med dessa webbkakor får vi information om hur vår webbplats används. Vi använder på vår webbplats bland annat webbanalytiktjänsten Google Analytics som erbjuds av Google Inc för att analysera vår webbplats samt för att utveckla vår webbplats så att den betjänar användare ännu bättre. Uppgifter som lagras i webbkakor som Googles verktyg använder skickas vidare för lagring på Googles servrar runt om i världen. På grund av detta kan de aktuella uppgifterna behandlas på servrar som ligger någon annanstans än i användarens hemland. Med de uppgifter som Google får görs där en uppskattning av användarens sätt att besöka webbplatsen och skapar sammanfattningsrapporter över användningen av webbplatsen. Därtill skapar Google redogörelser över tjänster som erbjuds i samband med webbplatserna och producerar statistik över användningen av internet. Google kan även förmedla uppgifter till tredje parter ifall lagstiftning förutsätter det, eller i sådana fall där den tredje parten behandlar uppgifter på uppdrag av Google.
 • Webbkakor för reklam: Dessa webbkakor används för att rikta reklam på andra platser på Internet. Webbkakor för reklam är vanligen tredje parts webbkakor. En del av dessa tredje parter behandlar uppgifter som självständiga registeransvariga, och mer information om behandling av personuppgifter får du från deras dataskyddspolicy. Webbkakor för reklam placeras av bl.a. Google och Facebook.

Du kan påverka webbkakorna på det sätt som beskriv i punkt 6.

6. Hurdana möjligheter har du att påverka?

Vi fullföljer inom de gränser som lagstiftning tillåter och ålägger följande rättigheter:

 • Rätt till insyn: Du har rätt att få bekräftelse på att dina uppgifter behandlas eller inte behandlas. Ifall dina personuppgifter behandlas, har du rätt att få insyn till dina personuppgifter förutsatt att tillgång till uppgifterna inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.
 • Rätt till rättelse och radering: På din begäran rättar eller raderar vi för behandlingen felaktiga, bristfälliga eller icke relevanta personuppgifter. Uppgifterna raderas inte om de behövs för exempelvis upprättande, framförande eller försvar av rättsligt krav.
 • Överföring av uppgifter: Du kan, om du vill, få de personuppgifter som du gett och vi behandlar automatiskt på basis av samtycke eller avtal, överförda till dig själv eller tredje part i maskinläsbar form.
 • Rätt att förbjuda direktreklam och profilering i samband med denna: Du kan när som helst förbjuda överlåtande och behandling av dina uppgifter för direktreklam.
 • Rätt att återkalla samtycke: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Rätt att neka och begränsa: Du kan neka behandling som är baserad på berättigat intresse med hänvisning till personlig situation. Till exempel begränsas behandling i sådan situation tills man bedömt grunderna att neka behandling. Behandlingen kan begränsas även bl.a. då när du bestrider uppgifternas korrekthet, varvid behandlingen begränsas för den tid som vi behöver för att säkerställa uppgifternas korrekthet. Ifall det finns en betydligt viktig och motiverad grund för behandling, som förbigår din rättighet eller frihet, eller om behandling av uppgifterna krävs för upprättande, framförande eller försvar av lagligt krav, är vi i kontakt med dig för att fortsätta behandlingen.
 • Rätt att föra klagan: Du kan föra klagan till myndighet, ifall dina personuppgifter har behandlats mot denna dataskyddsbeskrivning och aktuell lagstiftning. Den övervakande myndighetens, integritetsskyddsmyndigheten, kontaktuppgifter finns på: www.imy.se.

För att kunna utöva ovan beskrivna rättigheter ber vi dig att vara i kontakt på adressen i punkt 1. Du kan även neka direktreklam eller återkalla ditt samtycke till det via länken i slutet av varje meddelande. Vi ber dig att verifiera din identitet, så att vi kan försäkra oss om att uppgifterna inte ges åt någon annan än den registrerade.

Du kan själv påverka webbkakorna på följande sätt:

 • Webbplatsens samtycke till webbkakor: Vid ditt första besök på vår webbplats ber vi om samtycke till placering av webbkakor och utnyttjande av uppgifter som samlats in med dem för vissa ändamål. Du kan ge ditt samtycke, vägra ditt samtycke eller återkalla ditt samtycke via länken ”webbkakor”, som vanligen finns i webbplatsens nedre kant.
 • Avlägsnande av webbkakor: Du kan radera eller tömma webbkakor via webbläsarens inställningar, varvid profilen i samband med den tidigare identifikationen nollställs.
 • Förhindrande av webbkakor: Du kan förhindra webbkakor i webbläsarens inställningar. Förhindrande av webbkakor kan påverka våra tjänsters funktioner eller förhindra användning av våra tjänster, till exempel inloggnings- eller varukorgsfunktionen.
 • Förhindrande av Google Analytics användning: Du kan förhindra användning av uppgifter från webbplatsen i Google Analytics genom att installera ett insticksprogram här. Detta insticksprogram förhindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics och dc.js) som pågår på webbplatserna från att dela webbplatsens besöksuppgifter till Google Analytics.

7. Vart överförs och överlåts uppgifter?

Vi använder underleverantörer i behandling av uppgifter, varvid vi med avtal garanterar att uppgifterna behandlas enligt aktuell lagstiftning. Ifall vi överför uppgifter utanför EU- eller EES-regionen, ser vi till att personuppgifterna skyddas adekvat genom avtal för bland annat ärenden beträffande personuppgifternas sekretess och behandling i enlighet med lagstiftningens krav, exempelvis genom att utnyttja EU:s modellklausuler.

Vi överlåter inte uppgifter åt tredje parter för deras egna, fristående ändamål annat än vid nedanstående situationer:

 • Myndigheter: Vi kan överlåta personuppgifter sätt som behörig myndighet förutsätter baserat på aktuell lagstiftning.
 • Transmeri-koncernen: Vi kan behandla och överlåta personuppgifter inom Transmeri-koncernen.
 • Marknadsföring samt marknads-, opinions- och andra undersökningar: Vi kan överlåta dina uppgifter till utvalda samarbetsparter och för undersökningar, ifall du inte förbjudit det.
 • Samarbetsparter: Vi kan överlåta uppgifter om våra företagskunders kontaktpersoner till våra samarbetsparter för motiverade ändamål.
 • Företagsarrangemang: Ifall vi säljer, fusionerar eller på annat sätt arrangerar om vår affärsverksamhet, kan personuppgifter överlåtas till köpare och deras rådgivare.
  Indrivning och rättsliga krav: Vi kan överlåta dina uppgifter till utvalda partners för att driva in våra fordringar samt för att framföra och försvara rättsliga krav.
 • Samtycke: Vi kan med ditt samtycke överlåta dina personuppgifter till våra partners.

För den del som vi upprätthåller sida på Facebook eller annan motsvarande tjänst inom sociala medier, eller utnyttjar deras funktioner, såsom gilla-knappen, kan vi vara samregisteransvariga med den ifrågavarande serviceproducenten inom sociala medier. Till exempel på Facebook och Instagram samlar vi in statistik om våra sidors gillanden och besök, våra statusars synlighet samt demografiprofilerna för personerna som våra status nått. Därtill kan vi se de offentliga uppgifterna för personer som gillar eller kommenterat våra sidor, såsom namn och profilbild, samt andra uppgifter enligt användarens integritetsinställningar. Mer information om behandling av personuppgifter inom ifrågavarande sociala medier, Facebook och Instagram hittar du här.

8. Hur skyddas uppgifterna?

Vi använder adekvata tekniska och organisatoriska dataskyddsmetoder för att skydda personuppgifterna mot obehörig behandling. Sådana metoder är bland annat användning av brandmurar och krypteringstekniker, adekvat övervakning av tillgång, begränsade användarrättigheter, instruktioner för delaktig personal samt noggrant utvalda underleverantörer.

9. Kan det göras ändringar i denna dataskyddsbeskrivning?

Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster och kan ändra denna dataskyddsbeskrivning. Förändringar kan även baseras på ändringar i lagstiftning eller myndighetsanvisningar. Vi rekommenderar att du regelbundet bekantar dig med dataskyddsbeskrivningen på vår webbplats.

Dataskyddsbeskrivningen uppdaterades senast 19.4.2021.

Beställ vårt nyhetsbrev

Ta del av exklusiva kampanjer, bara för prenumeranter!

Du får 10% rabatt på din första beställning!

Tillbaka till toppen

Du håller på att ta bort en gåvoprodukt. Om du bekräftar kommer den inte läggas till i din varukorg igen.